آبکاری اسپیس فریم

آبکاری گالوانیزه استاندارد اسپیس فریم از سایرخدمات صنایع تکنوبرتررستاک میباشد.اسپیس فریم | سازه نمایشگاهی

آبکاری اسپیس فریم یکی از تخصصی ترین و اصلی ترین مراحل تولید اسپیس فریم میباشد.

برای آبکاری اسپیس فریم چندین نمونه کاربردی وقابل انجام وجوددارد که آبکاری گالوانیزه ونیکل کروم از موارد قابل استفاده برای سازه اسپیس فریم(space frame)به شمار می آید.درآبکاری اسپیس فریم سازه تولیدشده
وارد محلول اسید گردیده وپس از شستشو وجرم گیری سازه وارد مرحله آب گیری یا گالوانیزاسیون میشود.دراین مرحله سازه تا 10 میکرون پیوند یونیزه برقرار کرده وسپس وارد آخرین مرحله که غوطه وری در محلول براقی یا همان آبی کن است میشود.سپس پس از اتمام این مرحله سازه شستشو یافته وآماده بهره برداریست.صنایع تکنوبرتررستاک بادارا بودن مدرنترین وبهترین تجهیزات آبکاری وانجام تست استاندارد برروی آبکاری انجام شده سازه اسپیس فریم آمادگی دارد کلیه سفارشات شما مشتریان عزیز رادراسرع وقت وبهترین کیفیت انجام دهد.